Avertisement

Abel Chungu – Yahweh Mulibakulu

Avertisement

Abel Chungu drops a very popular gospel tune, “Mulibakulu”. Amazing singer having some of the best worship songs, gives and exalts Jesus. The message been, God is big, Yahweh boasts similar message with Racheals Mulibakulu, lord you’re big and there’s no one like you.

Its a popular tune celebrated and has been an worship anthem through out the country. It was followed up by songs such as “Never left”, and has since found a way to drive you deep into worshiping the creator Jesus.

Abel Chungu – Mulibakulu Lyrics

LyricsMuli Bakulu
Muli BakuluYahweh Muli Bakulu
Yahweh Muli Bakulu
Yahweh Muli Bakulu
Takwaba Umbi nga Imwe
Mwe ba byala imfula no tulimbi
Mwe ba puta umwela mumakumbi
Nimweba kolonganye mpili
Amenso aya mona na mu mfimfi
Amakasa ayenda na pamenshi
Mweba kusho mulilo ukwabule nkuni
Mwe ba mpusushe na mumfimfi
Mwe ba poka amalumbo na ku menshi
Yahweh Muli Bakulu
Yahweh Muli Bakulu
Yahweh Muli Bakulu
Takwaba Umbi nga Imwe
Yahweh Muli Bakulu
Yahweh Muli Bakulu
Yahweh Muli Bakulu
Takwaba Umbi nga Imwe
Ifi muti fyonse fila Mitota
No toni tonse tula Milumba
Mwa samfye loba paka lya buta
Mwe sunga itanda na mwi tumba
Mwe ba pentele umu kola mfula
Ne nsofu kuli Imwe shila amfula
Mwe Mfumu Mwe Tambalukuta
Takwaba na Umbi Mwekatula
Yahweh Muli Bakulu (Yahweh)
Yahweh Muli Bakulu (Yahweh)
Yahweh Muli Bakulu (Yahweh)
Takwaba Umbi nga Imwe
Yahweh Muli Bakulu (Yahweh)
Yahweh Muli Bakulu (Yahweh)
Yahweh Muli Bakulu (Yahweh)
Takwaba Umbi nga Imwe (Takwaba Umbi)
Takwaba Umbi nga Imwe (Takwakabe)
Takwaba Umbi nga Imwe (Takwakabe)
Takwaba Umbi nga Imwe Yahweh (Yahweh)
Takwaba Umbi nga Imwe (Takwakabe)
Takwaba Umbi nga Imwe (Takwakabe)
Takwaba Umbi nga Imwe Yahweh (Takwakabe)
Oh yeah yeah yeah yeah
Yahweh eh eh (Yahweh)
Yahweh eh eh (Yahweh)
Yahweh eh eh (Oh)
Mwaba fye Mweka
Yahweh eh eh (Yahweh)
Yahweh eh eh (Yahweh)
Yahweh eh eh (Yahweh)
Mwaba fye Mweka
Takwaba Umbi nga Imwe (Yahweh)
Takwaba Umbi nga Imwe (Takwaba na Umbi nga Imwe)
Takwaba Umbi nga Imwe (Ne chalo chonse chilishiba)
Takwaba Umbi nga Imwe (Yahweh Mwaba fye Yahweh Mwaba fye)
Takwaba Umbi nga Imwe (Yahweh)
Takwaba Umbi nga Imwe
Takwaba Umbi nga Imwe (Yahweh)
Only you are Worthy
Only you are Worthy
Mwaba fye Mweka
Cause You are GOD
And only You are Worthy
Only You are Worthy
Only You alone
Yahweh Muli Bakulu
Yahweh Muli Bakulu
Yahweh Muli Bakulu
Takwaba Umbi Nga Imwe
Yahweh eh eh
Yahweh eh eh
Yahweh eh eh
Mwaba fye Mweka

Loading

Must Read

Related Articles